آیین نامه ها

آیین نامه ها و ضوابط آموزشی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

ضوابط و دستورالعمل های امتحانات پایان نیمسال تحصیلی در تمامی مقاطع تحصیلی

دستورالعمل شرکت در امتحانات پایان نیمسال تحصیلی (PDF)

 
 

آیین نامه و دستورالعمل های مقطع کارشناسی

آئین نامه دوره های تحصیلی برای دانشجویان ورودی 1397 و بعد از آن (PDF)

شیوه نامه دوره کارشناسی برای دانشجویان ورودی 1397 و بعد از آن (PDF)

 

 

آیین نامه و دستورالعمل های مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه ها

آئین نامه دوره های تحصیلی برای دانشجویان ورودی 1397 و بعد از آن (PDF)

آئین نامه دوره دکتری عمومی دامپزشکی 1400 (PDF)

 

 

شیوه نامه و الحاقیه ها

شیوه نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان ورودی 1397 و بعد از آن (PDF)

 
 
 

آیین نامه و دستورالعمل های مقطع دکتری

 

آیین نامه ها

آئین نامه دوره های تحصیلی برای دانشجویان ورودی 1397 و بعد از آن (PDF)

شیوه نامه و الحاقیه ها

شیوه نامه دکتری برای دانشجویان ورودی 1397 و بعد از آن (PDF)

 

 

آیین نامه ها و دستورالعمل های مهمانی و انتقال دانشجویان

آئین نامه ها و راهنماهای مربوط به تقاضای میهمان و انتقال دانشجویان این دانشگاه به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را در صفحه مربوطه به آدرس  (لینک مرتبط)  و همچنین آئین نامه ها و راهنماهای مربوط به تقاضاهای دانشجویان سایر دانشگاه ها جهت میهمانی در دانشگاه شهید باهنر را می توانید در صفحه مربوطه به آدرس (لینک مرتبط) مشاهده فرمائید.

 

 

آرشیو آیین نامه ها و دستور العمل های آموزشی

 

آرشیو آیین نامه ها و دستور العمل های آموزشی مقطع کارشناسی

آیین نامه ها

دستور العمل های اجرایی

الحاقیه ها

آئین نامه سال 1393 (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرشیو آیین نامه ها و دستور العمل های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه ها

دستور العمل های اجرایی

الحاقیه ها

آئین نامه سال 1394 (PDF)

شیوه نامه سال 1394 (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرشیو آیین نامه ها و دستور العمل های آموزشی مقطع دکتری

آیین نامه ها

دستور العمل های اجرایی

الحاقیه ها

آئین نامه سال 1395 (PDF)

شیوه نامه سال 1395 (PDF)