کارگاه های ویژه مدیران

از تمامی اساتید دارای پست اجرایی دعوت می شود تا در کارگاه های مشاوره و آشنایی با قوانین که در تاریخ های 15 و 28 دی ماه برگزار می گردد، ثبت نام و شرکت نمایند.