نمایشگر یک مطلب

اطلاعیه تاریخ امتحانات (کلیک فرمائید)

سامانه پشتیبانی برخط اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان (کلیک فرمائید)

اطلاعیه بسیارمهم مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه درخصوص پذیرفته شدگانی که سهمیه یا کد رشته قبولی آنها  بعد از اعتراض به نتایج اولیه توسط سازمان سنجش تغییر یافته است  (کلیک فرمائید)

اطلاعیه بسیارمهم مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه درخصوص ثبت نام و تکمیل مدارک دانشجویان ورودی جدید (کلیک فرمائید)