عدم شرکت در امتحانات پایان ترم

عدم شرکت در امتحانات پایان ترم


طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه(مورخ 98/11/23)

عدم شرکت در امتحان پایان ترم درس غیبت محسوب شده و نمره آن صفر است و حذف آن تنها با ارائه مستندات (پرونده بستری بیمارستان به دلیل جراحی و ...که ظرف حداکثر 5 روز بعد از امتحان ارائه گردد و پس از استعلام از بیمارستان به تایید پزشک معتمد دانشگاه برسد) با تایید شورای منتخب آموزشی امکانپذیر است.