تکمیل ظرفیت ثبت نامی

ضمن تشکر از ثبت نام همکاران در کارگاه آموزشی اساتید، با توجه به تکمیل ظرفیت کارگاه های هفته اول، خواهشمند است در کارگاه مربوط به اساتید علوم زیستی ثبت نام نمایید. با تشکر