تاریخ های آزمون جامع (تیرماه و شهریور ماه 1399)

تاریخ های آزمون جامع (تیرماه و شهریور ماه 1399)


امتحان جامع دانشجویان مقطع دکتری در دو نوبت و در تاریخ های دهم و یازدهم تیر ماه (نوبت اول) و پانزدهم و شانزدهم شهریور ماه 99 (نوبت دوم) برگزار می شود. طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ارائه نمره بسندگی زبان انگلیسی جهت حضور در امتحان جامع الزامی است.