انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود و مشاهده برنامه هفتگی دانشجویان

انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود در کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری توسط بخش مربوطه انجام و دانشجویان محترم می توانند برنامه هفتگی خود را در سایت جامع آموزشی دانشگاه در طول ثبت نام در گزارش 88 و بعد از اتمام ثبت نام در گزارش 78 مشاهده فرمایند.