اطلاعیه شماره 9 معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص اطلاعات تکمیلی ارتباط غیرحضوری با کارشناسان آموزش کل دانشگاه و تاریخ آزمون جامع

اطلاعیه شماره 9 معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص اطلاعات تکمیلی ارتباط غیرحضوری با کارشناسان آموزش کل دانشگاه و تاریخ آزمون جامع


جهت مشاهده فایل مربوطه کلیک فرمائید. (فایل pdf)