اداره کل امور آموزشی

اداره کل امور آموزشی


اداره کل آموزش از ادارات تابعه حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و یکی از مراکز حساس و بسیار مهم دانشگاه است که تمامی دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه تا پایان تحصیل خود با آن در ارتباط می باشند.