امور نقل و انتقالات

وظیفه واحد نقل و انتقالات در خصوص تقاضای مهمانی، مهمان دائم، انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته است.
• نحوه کار:

1- تقاضای مهمان:
اردیبهشت ماه هر سال تقاضای مهمانی توسط دانشجو در سامانه نقل و انتقالات وزارت علوم ثبت می شود و تا 15 تیرماه دانشگاه مبداء و تا پایان مرداد ماه دانشگاههای مقصد تقاضاها را بررسی نموده و پاسخ ها نیز در سامانه به اطلاع دانشجویان رسانده می شود.

2- تقاضای انتقال:
بعد از 4 ترم مهمانی در صورتی که معدل دانشجو در طول دوران مهمانی یک نمره از میانگین بخش مربوطه بالاتر باشد و تقاضای خود را نیز از طریق سامانه ارسال نموده باشد با انتقال وی موافقت می¬گردد و در غیر اینصورت در صورت موافقت دانشگاه مبداء با مهمان دائم دانشجو تقاضای وی به صورت مهمان دائم در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح می شود.

3- تقاضای تغییر رشته:
شرط اصلی تغییر رشته کسب نمره قبولی رشته مورد تقاضا در آزمون سراسری می باشد و بعد از آن جهت بررسی و اعلام نظر بخش مقصد ریزنمرات دانشجو جهت بررسی به بخش فرستاده می شود.