معرفی

اداره کل آموزش از ادارات تابعه حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و یکی از مراکز حساس و بسیار مهم دانشگاه است که تمامی دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه تا پایان تحصیل خود با آن در ارتباط می باشند.

شرح وظایف

انجام اموری نظیر ثبت نام، اخذ معافیت تحصیلی و درخواست تائیدیه مدارک ارائه شده، امور مربوط به انتخاب واحد و برگزاری امتحانات، کنترل ونظارت و ثبت نمرات اعلام شده در کارنامه دانشجویان،بررسی درخواستهای مرخصی تحصیلی – حذف ترم و انصراف دانشجویان ، امور مربوط به نقل و انتقال متقاضیان، آماده سازی پرونده های فارغ التحصیلی،  اعلام اتمام معافیت تحصیلی مشمولان فارغ التحصیل، اخراجی و یا انصرافی به حوزه نظام وظیفه، صدورگواهی موقت واجدین شرایط، امور مربوط به آموزش رایگان و صدور دانشنامه، پاسخگویی به کلیه مکاتبات اداری و سایر امور مربوط بر عهده این اداره کل می باشد.