درباره اداره نام و نام خانوادگی : حمید ارجمندکرمانی

 رتبه علمی : استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 مدت تصدی : از سال 1396تا اکنون

 تلفن : 03431322300 

 پست الکترونیکی :harjomand@uk.ac.ir

 


عکس

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 دکتر مجید تراز  استادیار  دکترا  از سال 1387 تا سال 1396 taraz@uk.ac.ir
محمدحسین زندی دانشیار دکترا از سال 1384 تا سال 1387 mzandi@uk.ac.ir