نام و نام خانوادگی : جلیل آب شناس

 رتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 مدت تصدی : از سال 1400 تاکنون

 تلفن : 03431322300 

 پست الکترونیکی :jabshenasm@uk.ac.ir

 


عکس

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

دکترحمید ارجمند کرمانی استادیار دکترا از سال 1396 تا سال 1400  
 دکتر مجید تراز  استادیار  دکترا  از سال 1387 تا سال 1396 taraz@uk.ac.ir
محمدحسین زندی دانشیار دکترا از سال 1384 تا سال 1387 mzandi@uk.ac.ir