درباره اداره


تماس با اداره کل امور آموزشی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
واحد تلفن تلفاکس سامانه پیامک پست الکترونیکی
اداره کل امور آموزشی 31322300 33257155 10003413202300 edu.affairs@uk.ac.ir
واحد دانشنامه grad.affairs@uk.ac.ir