ایمیل ادارات مدیریت خدمات آموزشی

آدرس ایمیل عمومی کارشناسان بخشهای مختلف اداره کل خدمات آموزشی

توجه: لطفا موضوع ایمیل شماره دانشجویی، رشته و عنوان کلی درخواست باشد.

نام واحد

آدرس ایمیل

حوزه های مرتبط

مدیریت خدمات آموزشی

edu.affairs@uk.ac.ir

حوزه های مدیریتی

واحد آزمون

exam.affairs@uk.ac.ir

برگزاری آزمونها

واحد پذیرش و ثبت نام

reg.affairs@uk.ac.ir

پذیرش دانشجویان و نمرات دانشجویان

واحد صدور دانشنامه

grad.affairs@uk.ac.ir

صدور دانشنامه و ارسال پستی آن

کمیسیون موارد خاص

Commission.affairs@uk.ac.ir

درخواستهای مطرح شده در کمیسیون

تالار افضلی

talar@uk.ac.ir

مدیریت تالار و برگزاری آزمونها

 

لطفا استفاده از ایمیلهای عمومی اداره کل آموزش را تنها به مواردی که پاسخی از کارشناس مربوطه دریافت ننمودید، محدود نمائید.

شماره ارسال کننده و دریافت کننده سامانه پیامکی آموزش کل 9810003413202300

مدیر خدمات آموزشی: شمار مستقیم (تلفن و فاکس): 034-33257155 و داخلی 2300

مسئول دفتر: خانم صدیقه السادات حسینی

معاون اداره: آقای سلیمانی 034-31322301

امور عمومی اداره: آقای ترابی  034-31322311

رییس امور آزمون و پذیرش  آدرس ایمیل: exam.affairs@uk.ac.ir

رییس اداره ثبت نام و امتحانات: خانم مریم حسینی 034-31322310 reg.affairs@uk.ac.ir

رییس اداره دانش آموختگان: خانم سهیلا چتریزه  034-31322308  grad.affairs@uk.ac.ir

رییس امور کمیسیون موارد خاص: آقای ترابی 034-31322311   Commission.affairs@uk.ac.ir