تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 (ترم 4002) (PDF)

تقویم آموزشی دوره تابستانی 1401-1400(4003) (PDF)

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401(ترم 4011) (PDF)

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401(ترم 4012) (کلیک بفرمایید)