امور آموزشی کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل بر اساس آئین­ نامه ورودی همان مقطع و دوره انجام می­گیرد.

آئین نامه ها:

آئین نامه کلیه مقاطع تحصیلی (فایل pdf)


شیوه نامه ها:

شیوه نامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته حقوق، دکتری عمومی دامپزشکی ورودی 97 و بعد از آن (فایل pdf)

شیوه نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 97 و بعد از آن (فایل pdf)

شیوه نامه دوره دکتری ورودی 97 و بعد از آن (فایل pdf)