اطلاعیه های مهم آموزشی

  • اطلاعیه امتحانات نیمسال دوم 1401-1400(PDF)
  •  
  • ارتباط غیرحضوری با کارشناسان اداره آموزش (PDF)
  •  
  • اطلاعیه تکمیل پرونده و روش ارسال مدارک ثبت نامی دانشجویان ورودی 99 (PDF)
  •  
  • در خصوص شرایط انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399(اطلاعیه شماره ۱۹)
  • در خصوص تأکید بر حضور منظم دانشجویان در کلاس های مجازی نیمسال اول 1400-1399(اطلاعیه شماره ۲۴)
  • اطلاعیه خدمات آموزشی دانشگاه درخصوص پذیرفته شدگانی که سهمیه یا کد رشته قبولی آنها  بعد از اعتراض به نتایج اولیه توسط سازمان سنجش تغییر یافته است (PDF)

  • اطلاعیه خدمات آموزشی دانشگاه درخصوص ثبت نام و تکمیل مدارک دانشجویان ورودی جدید (PDF)