اطلاعیه های مهم آموزشی

  • اطلاعیه خدمات آموزشی دانشگاه درخصوص پذیرفته شدگانی که سهمیه یا کد رشته قبولی آنها  بعد از اعتراض به نتایج اولیه توسط سازمان سنجش تغییر یافته است (کلیک فرمائید)

  • اطلاعیه خدمات آموزشی دانشگاه درخصوص ثبت نام و تکمیل مدارک دانشجویان ورودی جدید (کلیک فرمائید)